Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní a podmínky e-shopu COFAIN 699©

 

 1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodejce a zároveň provozovatele e-shopu www.cofain699.cz (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Hulho Trading s.r.o., IČO 04434838, se sídlem Thomayerova 2830/10, 352 01 Aš, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31664 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou libovolnou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Prodávající se na základě kupní smlouvy zavazuje kupujícímu odevzdat předmět
prodeje – nápoj Cofain 699© (dále jen „nápoj“ nebo také „zboží“) v požadovaném množství a kupující se zavazuje nápoje převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

1.3. Navštívením a prohlížením webové stránky umístěné na internetové adrese http://www.cofain699.cz (dále jen „webová stránka“), jejím použitím přes libovolnou platformu, nebo zasláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky a že s nimi souhlasí.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Právní jednání učiněné prostřednictvím on-line formuláře nebo e-mailu má účinky písemného právního jednání.

 

 1. Předmět prodeje, cena a platební podmínky

2.1. Prodávající nabízí na webové stránce www.cofain699.cz tam podrobně představené nápoje COFAIN 699©, určené ke konzumaci.

2.2. Cena za 24 ks nápojů, o objemu 250 ml / ks, které prodávající nabízí výhradně v takto připravených kartonech, činí 965 Kč (slovy: devět set šedesát pět korun českých.).

2.3. V ceně je zahrnuto DPH. Cena za poštovné není do ceny zahrnuta. Ceny se řídí sazebníkem příslušného poštovního dopravce.

2.4. Platbu lze provést následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet
č. 271806794/0300 vedený u společnosti ČSOB.

- dobírkou prostřednictvím zvoleného provozovatele poštovních / přepravních služeb v souladu s cenami stanovenými jeho sazebníkem.

 

 1. Uzavření smlouvy

3.1. Veškerá prezentace nápojů umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Pro objednání nápoje vyplní kupující on-line formulář na webové stránce. Zvolí množství zboží, uvede požadované dodací údaje, vybere způsob dopravy a platby.

3.3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu v rámci rekapitulace objednávky umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou kupujícím považovány za správné.

3.4. Kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je kupujícímu zaslána e-mailem na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.5. Současně s odesláním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami, že si je přečetl, a že jim rozumí.

3.6. V případě poptávky nápojů prostřednictvím telefonické komunikace nebo e-mailu, zašle prodávající nabídku kupujícímu e-mailem na sdělenou adresu elektronické pošty. Kupní smlouva pak vzniká doručením přijetí nabídky (akceptací), již kupující zašle e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží ve smyslu § ustanovení 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku.

4.2. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této čtrnáctidenní lhůtě na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit.

4.4. V případě, že se kupující-spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy, ponese náklady za navrácení nápojů a náklady spojené s jejich vrácením, jen pokud nemůžou být nápoje vráceny obvyklou poštovní cestou.

4.5. Je-li kupujícím spotřebitel a zvolí-li jiný
než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.6. Prodávající není v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než spotřebitel prodávajícímu zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

 

 1. Práva z vadného plnění kupujícího-spotřebitele

5.1. Tento článek a související pododdíly obchodních podmínek upravuje vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je v postavení spotřebitele. Spotřebitelem je ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

5.2. Vady zboží při převzetí spotřebitelem

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že nápoje při převzetí nemají vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel nápoje převzal, mají vlastnosti, které prodávající nebo originální výrobce nápojů popsal na obalu výrobku nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Dále prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že se nápoje hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, a že je věc v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti v souladu s informacemi uvedenými na webové stránce, s konkrétními informacemi ve spotřebitelem učiněné objednávce a v souladu s článkem 2.2 těchto podmínek, a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Nároky spotřebitele při vadném plnění při převzetí

 1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v předchozím článku, může spotřebitel požadovat i dodání nových nápojů bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Není-li toto možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit prodejcem bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nových nápojů bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu
  i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové nápoje bez vad, nebo v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.4. Práva z vadného plnění pro spotřebitele po převzetí nápojů

 1. Na práva spotřebitele z vadného plnění se v souladu s občanským zákoníkem a s těmito obchodními podmínkami užijí ustanovení o záruce za jakost.
 2. Spotřebitel není oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí ve smyslu ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku, jelikož je na obalu v souladu s jinými právními předpisy uvedená doba, po kterou věc lze použít. Ne dně plechovky lze nalézt odkaz na minimální trvanlivost výrobku, která je prodávajícím zaručena do dubna roku 2018.
 3. Prodávající kupujícímu zaručuje, že nápoje budou po výrobcem určenou dobu (upřesněno formulací „minimální trvanlivost do“) způsobilé k vnitřnímu užití, přičemž jsou nápoje způsobilé uchovat si prezentované účinky po celou tuto dobu uvedenou na obalu / přiloženém letáku.
 4. Je-li prodávajícím plněno vadně do takové míry, že se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy, má spotřebitel právo na odstranění vady dodáním nových nápojů, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.
 5. Odpovídá-li spotřebitelova situace postupu podle přechozího článku obchodních podmínek, sdělí spotřebitel prodávajícímu, jaké právo uvedené v čl. 5.4.3. obchodních podmínek si zvolil, a to již při oznámení vady na nápojích nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Již provedenou volbu nemůže spotřebitel bez souhlasu prodávajícího jednostranně měnit. Pokud prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 6. Je-li prodávajícím plněno vadně do té míry, že se jedná o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má spotřebitel právo na odstranění vad anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud spotřebitel neodstoupí od smlouvy, může prodávající odstranit nedostatky spočívající v dodání chybějících nápojů. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vady odmítne napravit, může spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Jednou provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit, aniž by s tím prodávající souhlasil.

5.5. Veškerá práva spojená s uplatněním práv z vadného plnění podle čl. 5 obchodních podmínek může spotřebitel v souladu s čl. 8.1 těchto obchodních podmínek uplatnit písemně na korespondenční adresu sídla prodávajícího, elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího, přičemž tak lze učinit i na základě předchozího avizování tohoto postupu telefonicky, na telefonní číslo prodávajícího.

5.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 1. Práva z vadného plnění

6.1. Tento článek a jeho související pododdíly obchodních podmínek upravují vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není uveden v čl. 5.1. obchodních podmínek.

6.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

6.3. Vadným plněním z kupní smlouvy se rozumí vady neodpovídající řádnému plnění z kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 2095 občanského zákoníku. Prodávající plní kupujícímu na základě kupní smlouvy a prodává mu nápoje k předem sjednanému účelu, patrnému z kupní smlouvy. Za vadu se rovněž považuje plnění jiných nápojů, než které prodávající nabízí.

6.4. Kupující je povinen co nejdříve po přechodu nebezpečí nápoje prohlédnout a přesvědčit se o jejich vlastnostech a případně zjištěné nedostatky, které nebyly způsobeny přepravcem, ihned prodávajícímu vytknout.

6.5. Kupující souhlasí s tím, že nevytkne-li prodávajícímu vadu v plnění bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, práva z vadného plnění mu nenáleží. Kupujícímu nevznikají práva z vadného plnění ani tehdy, jde-li o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat nebo vědět o ní již při uzavření kupní smlouvy, nebo vadu, kterou sám na zboží způsobil.

6.6. Budou-li nápoje vykazovat takové vady, že je kupující nebude moci užít k zamýšlenému účelu (další prodej, prezentace výrobku, servírování, atp.) nebo vyskytne-li se na nápojích jiná podstatná vada (např. propadla minimální trvanlivost nápojů a kupující na to nebyl prodávajícím předem upozorněn), je kupující povinen nápoje bez prodlení vrátit prodávajícímu. To se nevztahuje na případy, kdy se jedná o vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užití k zamýšlenému účelu (další prodej, prezentace výrobku, servírování, atp.).

6.7. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, jde-li o zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla ujednána nižší kupní cena.

6.8. Prodávající kupujícímu zaručuje, že nápoje budou po výrobcem určenou dobu (upřesněno formulací „minimální trvanlivost do“) způsobilé k další distribuci spotřebitelům a k vnitřnímu užití, přičemž jsou nápoje způsobilé uchovat si prezentované účinky po celou tuto dobu uvedenou na obalu / přiloženém letáku.  

6.9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.10. Je-li vadné plnění takové povahy, že se jedná o nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny.

6.11. V případech 6.9. i 6.10. kupující souhlasí s úměrným snížením slevy z kupní ceny ve prospěch prodávajícího představující vynaložené náklady na originální balení nápojů, včetně jejich balíčku pro účely přepravy, kdy výše snížení odpovídá skutečné výši poštovného / balného zvoleného provozovatele poštovních / přepravních služeb v souladu s cenami stanovenými jeho sazebníkem.

6.12. Veškerá práva spojená s uplatněním práv z vadného plnění může kupující uplatnit písemně na korespondenční adresu sídla prodávajícího, elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího, přičemž tak lze učinit i na základě předchozího avizování tohoto postupu telefonicky, na telefonní číslo prodávajícího.

6.13. Uplatní-li kupující práva z vadného plnění, je prodávající na základě výslovné žádosti kupujícího povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy byla práva z vad uplatněna, co bylo obsahem výtek a jak byl nárok kupujícího vyřízen. Zároveň s tím prodávající bude informovat kupujícího o způsobu a datu vyřízení.

 

 1. Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, obchodní firma, název, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující dále souhlasí s tím, že prodávající může tyto údaje zpracovávat pro své potřeby a že je může použít ke svým marketingovým účelům.

7.2. Prodávající bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu a za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Závěrečná ustanovení

8.1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Thomayerova 2830/10, 352 01 Aš, adresa elektronické pošty info@cofain699.cz, telefon +420 728 159 753.

8.2. Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

8.3. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.5. Všechny spory vznikající z této smlouvy
a v souvislosti s ní vyjma sporů, jejichž stranou je spotřebitel, budou v souladu se zákonem
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.7. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 26. 1. 2017.

 

V Aši dne 26. 1. 2017